"DENETLEME KURULU RAPORLARI-3"
#1
Bahtiyar'ın açtığı başlıklara atfen, ben de "DENETLEME KURULU RAPORLARI-3" koydum yazı başlığını.
Aşağıda raporun mantıksal kurgusu üzerine sözel olarak sorulabilecek sorular var.
Bahtiyar rakamları çıkarıp getirdi önümüze. Ben de "beynini" sorguladım raporun. Hemen giriş bölümündeki satırları olduğu gibi buraya alırken, kendime ait soruları yatık ve koyu harflerle yazdım:


Bu yıl ayrıca T. C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Özerk Federasyonlar hakkındaki yayımlanan 31.12.2009 tarih ve B.02.1.GSM.0.06/553/90.09-4438 sayılı genelge çerçevesi kapsamında talep edilen düzenlemelere riayet edilerek anılan tarihten itibaren federasyonun faaliyetlerinin aşağıdaki şekilde düzenlendiği Yönetim Kurulunca beyan olunmuştur.
• Taşınmaz mal alımı ve kiralamaları ile federasyonun borçlanmasına dair genel kurullarda karar alınması icap ettiğinde Özerk Federasyonlar Çerçeve Statüsü ile Federasyonumuz Ana Statüsü gereğince genel kurula katılan üyelerin ¾ çoğunluğunun aranmasına dikkat edilecektir. Yönetim kurulu mevcut borçların tasfiyesinde de azami gayret gösterecektir.
Hangi borçlanmaya girerken genel kurul topladınız?
• Malzeme dağıtımında malzemeyi teslim alan ve teslim eden kişilerin imzaladıkları teslim tesellüm tutanakları tanzim edilip dosyalanmaktadır.
• Antrenör, Hakem eğitimleri, gelişim seminerleri düzenli olarak yapılmaktadır ve denklik durumları GSGM Antrenör Eğitim Yönetmeliğine uygun olarak eğitim, kurs ve seminer süreçleri tamamlanmadan terfileri yapılmayacaktır.

Buradaki "Düzenli olarak..." derken kastınız nedir? Düzenli olmak demek, sıralı aralıklarla ve kurallarla bir işin tekrarlanması demektir. Sizin Antrenör, Hakem faaliyetlerinizde düzenlilik yoktur. Antalya’da yıllardır ikinci kademe kurs almak isteyen Antrenörler mali kaygılar nedeniyle bu hizmetten mahrumdur. Birinci kademeye de ikinci kademeye de “Antrenör Eğitim Yönetmeliğine uygun olarak eğitim, kurs ve seminer süreçleri tamamlanmadan terfilerini” yapmış olmanızdan dolayı bir çok antrenör durumdan şikayetçidir.

• Demirbaş ve sarf malzemelerinin stok ve kayıtları mevzuat ve talimatlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Keza sabit kıymetler için genel muhasebe kuralları kapsamında amortisman uygulaması yapılmaktadır.
• Federasyonumuzun evrak ve arşivleri Ankara’da genel merkezde tutulmaktadır.
• Federasyonumuzun özerkliğinin amacına uygun olarak sponsorluk gelirlerinin artırılması için hassasiyetle çalışma yapılacaktır. Sponsorluk çalışmalarının çeşitlendirilerek artırılması, faaliyetlerimizdeki çocuk, yetişkin, genç ve kadın oyuncularda olduğu gibi ürün çeşitliliğinin sponsor arayışlarında da sürdürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca sağlanacak ayni ve nakdi tüm katkıların muhasebe kayıtları ile ilişkilendirilmesi temin edilecek ve sponsorluk anlaşmalarımız ile ilgili bilgiler periyodik olarak her ay GSGM Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
• Uluslararası federasyon toplantılarımızdan sonra katılımdan sağlanan faydanın da işlendiği bir rapor düzenlenerek arşivimizde dosyalanacaktır.
• Federasyonumuzca düzenlenen kamplarla ilgili olarak katılan sporcu ve idareciler için puantaj kayıtları düzenli olarak tutulmaktadır.
• Yurtdışı kafilelerin oluşumunda katılacak görevli sayısı ihtiyaca göre belirlenmekte, ilgisi bulunmayan kişiler kafileye dâhil edilmemektedir.

Bu tümceyi yazmanız abes bir durum değil mi? Kafileye dahil edilme durumu da mı vardı? Yani suçu işlediniz de işlemedik demeye mi getiyorsunuz? Öte yandan “Sizi destekleyen fide delegelerini nereye dahil ettiniz?”

• Yönetim kurulu toplantılarına katılımları anastatüye uygun gerçekleşmeyen üyelerin mevzuat gereğince üyelikleri düşürülecek ve yerlerine birinci yedekten seçilen üye derhal atanacaktır.
• Özerk Federasyonların Denetleme Kurulları hakkındaki “etkin şekilde çalışmadığı, raporların detaylı olarak hazırlanmadığı, genel kurullara sunulan denetim kurulu raporlarının mali müşavirler tarafından hazırlanan Federasyonun mali durumunu gösteren tablolardan öteye gitmediği tespit edilmiş olup, bundan böyle denetim raporlarının muhasebe denetim standartları, Federasyonun amaç ve görevleri ile genel kurul kararlarına uygun bir biçimde ve Federasyonu yönlendirici tarzda olmasına ve genel kurullara sunulan raporların Federasyonun ait olduğu faaliyet dönemine ait çalışmaları konusunda genel kurul üyelerine açık bilgi verecek tarzda olmasına dikkat edilmelidir” tembihatlarına denetleme kurulumuz tarafından kuruluşumuzdan bu yana uyulduğu gibi bundan böyle de bu ilkelerin uygulanmasına azami dikkat gösterileceği tabidir.

E şimdi siz burada 177.000 TL’nin nereye gittiği konusunda “genel kurul üyelerine açık bilgi mi verdiniz, yoksa yalnızca açık mı verdiniz?

• Federasyonun alındı belgeleri müteselsil sıra numarasına sahip olup, makbuzlar bunları kullanmakta olan ilgililerine imza karşılığı teslim edilecektir. Alındı belgeleri ile toplanan paralar derhal hesaba yatırılacak ve dekontun üzerine ilgili olduğu alındı belgesinin numarası yazılarak muhafaza edilecektir.

Bu konularda amatör olmadığınızı yazmıştım.


• Federasyonun üçüncü şahıs ve kurumlarla yaptığı protokoller imzalanmadan önce yönetim kurulu tarafından karar altına alınmaktadır. Protokol hükümlerinin açık olmasına, tarafların sorumluluklarının net olarak ortaya konmasına dikkat edilmektedir.
• Milli takımların oluşumları keyfiyetten uzak olarak belirli kriterler çerçevesinden Teknik Kurulun görüşleri alınarak yapılacaktır.

Keyfiyete göre de yapılıyor mu ki? Sayın Hasan Kara ve Abidin Ünal Antalyadan hangi takımın oluşumunda görüşleri alınmıştır söyleyebilirler mi?

• Oluşturulan kurulların düzgün bir şekilde çalışmaları temin edilmekte ve bu kurulların federasyonumuza azami katkılarının sağlamasına özen gösterilmektedir.
• Çalışan personel için iş akitleri imzalanmakta ve özlük dosyaları düzenli şekilde hazırlanıp arşivlenmektedir. Emekli olabilecek personel için kıdem tazminatı fonu ayrılmaya başlanmıştır.
• Müsabakalara katılanlara ve görevlilere yapılan ödemeler imza karşılığı veya banka hesaplarına yapılmaktadır. Bunun dışındaki taleplerde hak sahibinin talimatı mutlaka aranmaktadır.

Çalışanlara olan borçlar (18- Rapor tarihi itibariyle personele olan borç 62.418,14 TL’dir.) nereden doğuyor ozaman?...

• Çalışanlara maaş ve ücretleri dışında personel arasında ücret dengesizlik yaratacak şekilde ek ödemeler yapılmasından kaçınılacaktır.

Ne demek şimdi bu? Düğün değilbayram değil nereden çıkıyor bunlar? Tam bir suçluluk psikozunun ürünü sözler…

• Federasyonumuzun yıllık faaliyet programı ile belirlenen hedefleriyle çelişebilecek türden harcamalar yapılmaması hususunda hassas davranılmaktadır.

FİDE'ye savurduklarınız Federasyonun yıllık faaliyet proğramı ile örtüşüyor mu? Gösterin neresi örtüşüyor? Yoksa siz mi örtüşüyorsunuz?!

• Federasyonumuz faaliyetlerinde mutemetlere ihtiyaçtan fazla avans verilmeyecek, avanslardan artakalan bakiyeler geciktirilmeden iade alınacak, aynı kişiye avansını kapatmadan yeni avans açılmayacak, avanslar titizlikle takip edilecektir.

Yine suçluluk psikozu bunlar… Demekki bu konuda sürekli sorunlar çıkıyor… Neden?

• Üçüncü şahıslara fatura mukabili yapılan ödemelerde Maliye Bakanlığı tebliğleri kapsamında daima banka hesabı kullanılmaktadır. Keza federasyonu temsil ve ilzam ile ödeme yetkilerinin yüksek miktarlarda harcama yetkisi de verilerek tek kişide toplanmasının önüne geçilecek, yönetim kurulunun genel kurulda onaylanan bütçe doğrultusundaki onaylamış olduğu tüm harcama ve ödemeler en az iki imza ile gerçekleştirilecektir.

• İl dışında görevlendirilecek personelin adına mali onay tanzim edilerek ödeme yapılmasına özen gösterilecektir.
Bu işler özen ile değil, düzen ile olur. Kural ile ilke ile olur. Ama siz keyfiyetle yaptığınız için böyle tümceleri kurabiliyorsunuz.
• Sportif faaliyetlere ilişkin yolluk bildirimlerinde yolculuk ve ikamet günlerinin ayrıntılı olarak belirtilmesi sağlanacaktır.
• 4734 sayılı Kanunun 22-e maddesine göre idarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı yapılırken ihtiyaca ilişkin gerekçelerin açıkça belirtilmesi gerektiği gibi alıma ilişkin rayiçlerin tespit edilerek onay belgesine eklenmesi gerektiği takdir olunmuştur. Tabi olunan mevzuatın öngördüğü diğer zorunluluklara uyulacağı gibi “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Mal alımı ve kiralamalarına ilişkin genelge” hükümlerinin de yerine getirileceği tabiidir.
• Federasyonumuz tarafından yapılan her türlü harcamada Maliye Bakanlığı tebliğlerinde belirtilen belgelerin temin edilmesine özen gösterilmektedir.
• Federasyonumuzun Mal ve Hizmet Alım Talimatnamesi, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir.
• Federasyonumuzun sporcu sayısı, kulüp sayısı, kategorilere göre antrenör ve hakem sayıları, lisanslar, belgeler, yurtiçi ve yurtdışı müsabaka sonuçları hakkındaki tüm bilgiler ile sporcu, kulüp ve antrenörler bazında özlük dosyaları düzenli olarak tutularak arşivlenecek, ayrıca bu bilgiler web sitemizde bilgi bankası halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bu konuda hangi çalışmayı yaptınız? Hangi antrenör hakkında özlük dosyası oluşturdunuz? Ne zamanWeb sitesinde yayınladınız bunları? Yurt dışı başarılara imza atan sporcuların ilk antrenörlerine de sporcuların aldığı ödüllerden yansıyacağını söylemiştiniz. Yaptınız mı?

•Harcama dosyaları da numaralandırılmakta, faaliyet ve harcamalar bazında federasyonda muhafaza edilmekte, gider kaydedilen işlemlere ait fatura, perakende satış fişleri, gider pusulaları, ücret bordroları ve banka dekontu gibi tüm belgeler ve ekleri, tüm açıklamalarla birlikte noksansız biçimde dosyalarında saklanmaktadır.

Kesin saklanıyordur. Belge varsa dört elle sarılacaksınız tabi. Ama belge yoksa götürü Pazar edeceksiniz toplam 177. 000 deyip geçeceksiniz.

Ayrıca; GSGM UYGULAMAYA DÖNÜK MUHASEBE VE KAYIT USUL VE ESASLARI (YÖNERGE EKİ – A) KAPSAMINDA ki aşağıdaki hususlarda düzenlemeler yapılmıştır:
• 4857 sayılı İş Kanununun 75 inci maddesi hükmünce ve uygulamaya dönük muhasebe kayıt usul ve esasları (Yönerge Eki-A) 9 uncu maddesi beşinci fıkrası hükmünce tutulması zorunlu olan personel özlük dosyaları yukarıda da belirtildiği gibi usulüne uygun olarak tutulmaktadır.
• 5335 sayılı yasanın 30. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan personelin Kanun hükmüne uygun şekilde SGK işlemleri yapılmaktadır.
• Çalıştırılan personelin ücret ödemelerine ilişkin ücret ödeme bordroları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 inci maddesinde ve Vergi Usul Kanunu 238 inci maddesinde belirtilen unsurları taşımaktadır.
• Çalıştırılan personelin ücretlerinden kesilen vergilerden oluşan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 94 üncü maddesi hükmüne uygun olarak düzenlenen Muhtasar Vergi Beyannamelerinin zamanında Ankara Maltepe Vergi Dairesine gönderildiği tespit edilmiştir.
• Rapor tarihi itibariyle Federasyon bürosunda 27 personel çalıştığı, çalışanların ücret ve kanuni ödemelerinin düzenli olarak yerine getirildiği, tüm personel alımlarının Yönetim Kurulu kararlarına, Yürütme Kurulu kararlarına dayalı olarak yapıldığı, iş akitlerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Niye personel alacaklı ozaman? Düzenli olara diyorsunuz da, niye alacaklı?

Çalışanlarla ilgili bilgiler aşağıdadır:

S.NO ADI SOYADI GÖREVİ
1 FATMA ÖZTÜRK SPOR UZMANI-HABER KOORDİNATÖRÜ
2 YAKUP BAYRAM ANTRENÖR
3 NİYAZİ ERMAN ÜSKÜDARLI GENEL SEKRETER
4 İBRAHİM TOFAN ANTRENÖR
5 MELİH SAĞIT SPOR UZMANI-TURNUVALAR VE LİSANS KOORDİNATÖRÜ
6 HASAN KILIÇASLAN BAŞ ANTRENÖR
7 BÜLENT KUMCU VERİ GİRİŞ OPERATÖRÜ
8 HÜLYA EKİNCİ HİZMETLİ
9 HÜSNİ KOCAOĞLU HİZMETLİ
10 BAYRAM YILMAZ ULAŞIM SORUMLUSU
11 YASİN EMRAH YAĞIZ ANTRENÖR
12 SİMTEN KAYA İSTANBUL SORUMLUSU
13 HAKAN ERDOĞAN ANTRENÖR
14 LEYLA ARSLAN İSTANBUL BÖLGESİ YARDIMCISI
15 RAHİME YASEMİN YİĞİT MUHASEBE YARDIMCISI
16 EMİNE YANIK SURAL VERİ GİRİŞ OPERATÖRÜ
17 DİLEK BAKIR MUHASEBE SORUMLUSU
18 GÖRKEM ÖZDEMİR SANTRANÇ AKADEMİSİ SORUMLUSU
19 ERDEM ETEM UÇARKUŞ TEKNİK DANIŞMAN
20 OĞUZ TAYMAZ SPOR UZMANI- EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ
21 AHMET CAN YURTSEVEN ANTRENÖR
22 ASLI KARA MİLLİ TAKIM MENAJER YARDIMCISI
23 ÜMİT KÜÇÜKAHMETOĞLU SPOR UZMANI
24 NİLÜFER GÜRGEN BURSA İL TEMSİLCİLİĞİ GÖREVLİSİ
25 ÖZGÜR SOLAKOĞLU MİLLİ TAKIMLAR MENAJERİ
26 TEOMAN ULUCAN ANTRENÖR
27 ALPER EFE ATAMAN ANTRENÖR

12 SİMTEN KAYA İSTANBUL SORUMLUSU
14 LEYLA ARSLAN İSTANBUL BÖLGESİ YARDIMCISI
Bu ne demek arkadaşlar? Federasyonda Bölge sorumluları mı var? Varsa diğer bölgeler neresidir ve sorumluları ya da sorunluları kimlerdir?


• Yönergenin 1 inci maddesinde belirtildiği şekilde Muhasebe Görevlisi olarak bir daimi personelin hizmet ettiği, muhasebe bilgisayar programına sahip bir muhasebe servisi oluşturulduğu, GSGM tarafından talep edilen bilgilerin geciktirilmeden yollandığı görülmüştür.
• Yönergenin 4 üncü maddesi kapsamında, bütçeden aktarılan payların yıllık programlarda yer alan faaliyetlerde, altyapı ve eğitim harcamalarında, ilgililerine dağıtılmak üzere spor ve sarf malzemelerinin alımında, üst kuruluş aidat giderlerinde kullanıldığı, bu tür gelirler için ayrı bir banka hesabı açıldığı görülmüştür.
• Yönergenin mal ve hizmet alımlarıyla belgelendirmeye ilişkin esaslar başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükme uygun olarak Federasyon adına tanzim edilmiş bir kredi kartı edinildiği tespit edilmiştir. Bundan böyle şahsi kredi kartlarının federasyon harcamalarında kullanılmaması hususuna özen gösterileceği gibi aynı madde kapsamında daha önce GSGM Teftiş Kurulu talebiyle istenildiği şekilde “federasyon çalışanlarının şahsi kredi kartları ile yapılan ödemeler nedeniyle kazanılan mil puanlarının tespitinin ve hesaplanmasının zor olduğu, bugüne kadar federasyon yöneticileri, personeli ve diğer temsilci ilgilileri tarafından kendi kredi kartları ile yapılan harcamalar dolayısıyla edinilmiş promosyon gelirlerinin kendileri tarafından değerlendirilmesi” hususunda yönetim kurulunun karar aldığı tespit edilmiştir. Keza aynı kararda “federasyon başkanı Ali Nihat Yazıcı’nın şahsi kartlarıyla federasyon için yapmış olduğu harcamalardan elde ettiği mil puanların tamamı federasyon harcamalarında kullanılmış olduğundan başka bir karar alınmasına gerek bulunmadığı” da aynı karar ile beyan edilmiştir.

OOOP!! Buraya bir kazık FREN!!
Şimdi federasyonun faaliyetlerini biz delegelerin tek tek inceleme olanağı yoktur. Bu denetleme kurullarınca delegeler için denetlenir çalışmalar ve bu kurullar delege adına inceleme yapmaktadır. Kurul bu konuda incelemsini yaparken, yukardaki parğrafta ortaya konulan iddiaların kurul tarafından tek tek belgelerinin “görülmüştür” damgasını yemesi gerekir. Kurul bu belgeleri tek tek incelemiş midir? Eğer incelemeden bu satırları yazmış ise, denetleme kurulu suç işler! Bu konuda uyarmış olalım kendilerini.


•GSGM Teftiş Kurulu talebi gereğince yukarıda sayılan milpuanların harcanma usullerinin ve buna ilişkin yönetim kurulu kararının, federasyona ait araçların kullanımı ve tahsisine ilişkin olarak eksik olduğu tespit olunan düzenleyici yönetim kurulu kararının alındığı, ayrıca bu hususlarla birlikte “14.04.2007 tarihinden sonra kullanılan krediler ile bunlara ilişkin ödenen masraf ve faizlerinin tespit olunmasına ve ilk mali veya olağan genel kurula intikal ettirilerek ibraya sunulması”na aynı yönetim kurulu kararında yer verildiği görülmüştür. Talep doğrultusunda yapılan araştırmada “federasyonun özerk olduğu tarihten 09.07.2006 tarihine kadar fatura karşılığı veya bilet ibrazı suretiyle yapılan uçak bileti ödemelerinin” hangisinin business class ve hangisinin ekonomi sınıfı olarak düzenlendiğinin faturalardan ve biletlerden tespit edilmesinin olanaksız olduğu beyan edilmiştir. Keza federasyon çalışanı iken iş akitleri fesih edilen Suat ATALIK, Hakan AKTAÇ ve Ekaterine ATALIK’ın haksız fesih iddiası ile açmış oldukları davalar henüz sonuçlanmadığından ve henüz herhangi bir tazminat ödenmesi söz konusu olmadığından herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığı tesbit olunmuş ve ilgililerin “fesih bildirimlerinde yer alan fesih nedenlerinin yönetim kurulunca haklı görüldüğü, mahkeme tarafından farklı bir karar alınsa dahi kasıt ve ihmal bulunmayan bu işlemden dolayı ilgili kişilere yapılması muhtemel her türlü tazminat ve cezai kaydı şart ödemelerinin federasyon bütçesinden ödenmesine” dair karar alındığı tespit olunmuştur.

Yoooo! O zaman belgelerde sorun var! Düzenlilik yok o halde! Yuardaki paragrafın birinci bölümü asla ibra edilecek bir yaklaşım olamaz. Delege belgesiz olarak gözü kapalı ibra edemez. Bu şu demek; “Biz bu güne kadar yedik yiyeceğimiz haltı, ama bunu nasıl yediğimizin tespiti imkansız olduğundan, en iyisi siz bizi şimdi aklayın, bir dahaki sefere kadar biz nasıl olsa bir başka yöntem keşfederiz” Denetleme kuruluna bunu beyan eden yönetim delegeyi yönetim kurulu üyeleriyle karıştırmış olmalı… Yönetim kuruluna her türlü kararı onaylatabilme becerinizi(!) beceremediğinizi de becermeye kalktığınızı biliyoruz. Ama biz sadece delegeyiz. Bizi onlarla karıştırmayın.

•Yönergenin “Sözleşmeli Personel ve Ödenecek Ücretler” başlıklı 9 uncu maddesi dördüncü fıkrası hükmü gereğince sözleşmeli personele ödenecek brüt ücretlerin alt ve üst sınırları dikkate alınarak istihdamın temin edildiği ve yönergenin 11 inci maddesi ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen hususlara riayet edilerek peronele ücret ve sair ödemelerin banka kanalıyla ödendiği saptanmıştır.
• Yönergenin Harcırah ve Görev Ücretleri başlıklı 10 uncu maddesi ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine uyulduğu ve yönergenin “Ödeme İşlemleri” başlıklı 11 inci maddesi dördüncü fıkrasında yer alan (ç) alt bendi gereği Toplu kokteyller veya yabancı konuklar ile sponsorların katıldığı toplu yemekler dışında alkollü içki bedellerinin, faaliyetle doğrudan bağlantısı olmayan konukların her türlü harcamalarının, bitki kürlü masajlar, çamur banyoları, pay tv ödemeleri v.b. harcama bedellerinin tediye edilmesinin söz konusu olmadığı beyan olunmuştur.

Allah Allaaah!
İyi de nerden giriyor bu sözcükler bu rapora? “Bitki kürlü masajlar” … Başka hangi tür masajlar var acaba? Kim nerde nasıl yaptırmış? Yanı sıra başka neler var rapora girmeyen? Masaj odalarında unutulmuş olabilecek olan?
Bu son soruyu öylesine sorduğumu sanmayın emi!

“Bilmezlikten değil, fukaralıktan
Birbirine karışır tavuklarımız”…
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi