3289 NOLU YASA VE BİZLER
#1
Aşağıda irdelemeye çalıştığım 3289 sayılı yasanın bizler tarafından okunmasının yararlı olacağını düşünüyorum.

Bu yasaya atfen GSGM kuruluyor. GSGM tarafından, özerk federasyonlar için "çerçeve statü" hazırlanıyor. Çerçeve Statü doğrultusunda tsf ana statüsü oluşturuluyor. TSF ANA STATÜ de tsf'yi yöneten "tüzük" durumundadır. Tüm bunlar, TSF pratiğinin irdelenmesinde, birer kriter; referans; veri durumundadır. Yapılan bir uygulamanın hukuka uygun olup olmadığının kontrol noktalarıdır.
Tsf ana statüsünde 13. maddenin sonunda, gelirlerin tanımlanması noktasında "diğer gelirler" ibaresi sorunludur.
Yine aynı maddede "kira ve işletme gelirleri" fıkrasındaki "işletme" sözcüğü de zihin bulandırıcıdır.
Bu gelir kalemleri tanımlanırken, aslında dayanılan noktanın geldisi "dernekler kanunudur”. "Gelir" olmasına rağmen ticari yolla elde edilmeyen bu gelirler vergiden muaftır. Vergiden muaf tutulmasının altında yatan ana fikir ise, sporun zaten sponsorlara dayanma fikridir. Bu fikir dernekler yasasından buralara evrilerek gelmiştir. Dernekler, vakıflar, spor federasyonları ayni ve nakdi bağışlar yoluyla elde ettikleri gelirlerden vergi ödemezler ve ödememelidir de. Ancak yine aynı kurumlar bağışlar ve aidatlar yoluyla yetinemedikleri zaman, varlıklarını devam ettirmek için gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunabilirler. Ama bu durumda maliyeye kaydolmak ve vergi ödemek zorunda kalırlar.
Tüm bunlar TSF vergi ödesin diye tartışılmıyor. Ancak; ticari faaliyetin olduğu bir alanda ticari kaygıların güdülmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Piyasada diğer ticari unsurlarla girilen ilişkiler nedeniyle de, ortaya çıkan ticari kaygılar sporun ruhuyla çelişmeye ve kapitalist hırs ve emellerle örtüşmeye başlamaktadır.
Türkiye Yaş Gruplarında yaşanan sıkıntının kaynağında para kazanma hırsının yatmadığını kim söyleyebilir?
Bu durum, "raydan çıkacak olan" yönetici organların, hukuk dışına çıkmalarına da ortam hazırlamaktadır.
"Kapını sağlam tut, komşunu hırsız tutma". Kimseyi hırsız tuttuğumuz yok! Ancak, bu açıkların kapanmasını sağlamak gerekiyor.
Tüm bunlara müdahale edebilmek için de, bizi yöneten yasa ve hukuku iyi tanımak zorundayız.

Yasayı okurken araya serpilen [Koyu ve eğik (italik) yazılar Hüseyin AKTAŞ’a ait olup, eğik yazıdan hemen önce yer alan konulara ait değerlendirmelerdir.]


Kanun Numarası : 3289
Kabul Tarihi : 21/5/1986
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/5/1986 Say : 19120
Yayımlandığı Düstur : Tertip 5 Cilt : 25 Sayfa : 224
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilat
Amaç
Madde 1- (24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 7 nci maddesiyle değişen şekli.) Bu Kanunun amacı, Başbakanlığa bağlı, merkezde katma bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, taşrada ise özel bütçeli Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.
Görev
Madde 2- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen şekli.) Vatandaşın ve okuldışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve Spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak,
b) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak,
“bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak”
Kim, nereden, nerede ve nasıl? Sporculardan mı? Gençliğin iyi bir yola sevk edilmesi için yapılan bu faaliyetlerin masrafları gençlerden ya da onların velilerinden mi elde edilir? Sponsorluk yasasının çıkarılma nedenlerini özümseyenler, bu sorulara kocaman bir HAYIR demek zorundadır.

c) (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen şekli.) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak,
"..eğitim merkezleri kurmak” Bu eğitim merkezleri bunca zamandır nerededir? İllerdeki kapalı spor salonları mıdır? Bunların yetersizliği üzerinde niçin durulmaz? Var olanlarından tüm spor dalları ve sporcular yasaya ve hukuka uygun şekilde yararlanabilmekte midir?
d) (24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 8 inci maddesiyle değişen şekli.) Sporcu ve Spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak,
e) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve esasları tayin ve tespit etmek,
f) (24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 8 inci maddesiyle değişen şekli.) Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hostelleri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak,
Nerede bu hizmetler?
g) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak,
Efendim anlamadım?!

h) Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak,
i) Futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor - Toto ve Spor - Loto) düzenlemek, yönetmek,
Bakın işte bu konuda harikasınız, sayenizde tüm gençlik kumarbaz oluyor!! Umut fakirin ekmeği ye mehmet ye!!
j) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, faaliyetlerde bulunmak,
k)Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
l)Milletlararası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak,
m)Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor klüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek,
n) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek,
Satranç ile ilgili ödüllendirilen bir çalıştırıcı var mı bugüne değin, adalet terazisi de elde tutularak?

o) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça, verilen benzeri görevleri yapmak.
Teşkilat
Madde 3- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatından meydana gelir.
Merkez teşkilatı
Madde 4- (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen şekli.) Genel Müdürlük, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri, Yardımcı Birimler ve Bağlı Birimlerden meydana gelir.
Ana Hizmet Birimleri
a) Spor Federasyonları Başkanlıkları
b) Tesisler Dairesi Başkanlığı
c) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
d) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı
e) Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
f) Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
g) Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı
h) Danışma ve Denetim Birimleri:
i) Teftiş Kurulu Başkanlığı
j) Hukuk Müşavirliği
k) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
l) Spor Kontrolörleri Kurul Başkanlığı
Yardımcı Birimler
a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
c) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
d) Savunma Uzmanlığı
Bağlı Birimler
a) Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü
b) Genel Müdürlük Teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük
Genel Müdür
Madde 5- Genel Müdür, kuruluşun en üst amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Genel Müdür, Merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca, bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor klüp ve kuruluşları ile spor amacı taşıyan teşekkülleri de denetler.
Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere 4 genel müdür yardımcısı görevlendirilir.
Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdür tarafından kendilerine verilecek iş ve hizmetleri, mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Müdür adına düzenleme ve yürütmekle görevlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı
Taşra teşkilatı
Madde 6- İllerde, gençlik ve spor il müdürlüğü, ilçelerde gençlik ve spor ilçe müdürlüğü kurulur. İllerde vali, ilçelerde kaymakam gençlik ve spor başkanıdır. Bu teşkilatın hizmetleri illerde il müdürü, ilçelerde ilçe müdürü tarafından yürütülür. Hizmetlerin yürütülmesinden dolayı il müdürü valiye, ilçe müdürü kaymakama karşı birinci derecede sorumludurlar. İl teşkilatının bütçesi özel bütçedir. İl bütçesinden ilçelere il danışma kurulunun teklifi ve valinin onayı ile ödenek tahsis edilir.
Her yıl, her ile ve ilçeye ne kadar ödenek ayrıldığı yayınlanmalı ve valilikler bunu il düzeyinde spor kulüpleri temsilcilerinden oluşan bir komisyonla nasıl ve nereye harcayacağına karar verip açıklamalı ve yıl sonunda da uygulamalar denetlenmelidir.

Spor dalları temsilcileri
Madde 7- İllerde, gençlik ve spor işleriyle meşgul olmak üzere, valilerin sorumluluğu altında, o ilde uygulanmakta olan spor dallarının ilgili federasyonları ile uyumlu çalışabilme ve bu federasyonların taşra bağlantılarını sağlayabilme amacıyla fahri birer spor dalı temsilcisi bulunur.
Temsilcilerin fahri (gönüllü) olması tartışılmalıdır. Söz konusu olan gençlik faaliyetleridir. GENÇLİKTİR! Bu iş ne amatörlere ne de gönüllülere bırakılabilir. Gönüllü gönülsüzün eşeğini türkü söyleyerek arar!... Sporun amatör (heveskar) olarak yapılması ile bunları organize eden kişilerin amatörlüğü (heveskarlığı) aynı şey değildir. Amatör faaliyetlerin yönetimi, “Profesyonellik” ve profesyonellik ölçülerinde “Ciddiyet” gerektirir. Gönüllülerden nasıl hesap sorabilirsiniz? Onları neye göre denetlersiniz?

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Sürekli kurullar
Madde 8- (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle değişen şekli.) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sürekli kurulları şunlardır:
a) Gençlik ve Spor Şüraları
b) Merkez Danışma Kurulu
c) Merkez Ceza Kurulu
d) Genel Müdürlük Ceza Kurulu
e) İl Ceza Kurulu
Danışma Organı niteliğindeki gençlik ve spor şüraları, gençlik ve spor hizmetleri ile ilgili faaliyetler konusunda olmak ve dört yılda bir toplanmak üzere Başbakanlıkça ayrı ayrı düzenlenir.

En üst düzeyde var olan bu “şüralar”, daha yukarda önerdiğim gibi, il ve ilçeler düzeyinde de olmak zorundadır.
Şüraların teşekkülü, çalışma esas ve usulleri yönetmelikle teşkil edilir.
Genel Müdürün teklifi, Başbakanın onayı ile gençlik ve spor faaliyetlerini düzenlemek maksadıyla ihtiyaç duyulan konularda kurul teşkil edilebilir.
Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulunun kanunda belirtilmeyen üyeleri ile İl Ceza Kurulunun Başkan ve üyelerinin atanması ve bu kurulların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir.
Merkez Danışma Kurulunun teşkili
Madde 9-Merkez Danışma Kurulu, Gençlik ve Spor Genel Müdürünün Başkanlığında; ülkede spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış olanlar arasından Başbakan tarafından seçilecek 3 kişi ile Milli Savunma, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun kendi mensupları arasından belirliyecekleri birer temsilci ve üniversitelerin sporla ilgili birimlerinin en üst yetkililerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden teşekkül eder.
Merkez Danışma Kurulunun görevleri
Madde 10-Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ile federasyonlar tarafından hazırlanan plan ve programları tetkik etmek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma programını tetkik ve tasdik etmek,
c) Teşkilatı ilgilendiren yönetmelikleri hazırlamak,
d) Federasyonların kurulması ve meşgul olacakları spor dalları hakkında görüş bildirmek,
e) Spor saha, tesis ve malzemeleri ile ilgili konularda temel prensipleri tespit etmek,
f) Genel Müdürlükçe kendisine havale edilen diğer işler hakkında görüş bildirmek,
g) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra personeli ile sporcuların sosyal güvenliğini düzenleyici tedbirler konusunda ilgili yönetmelikleri düzenleyerek görüş bildirmek.
(b) ve (c) bentlerinde yazılı işler hakkında Merkez Danışma Kurulunun vereceği karar kesindir. Ancak, bu kararlar Başbakan tarafından fesih veya tadil olunabilir.
Verilecek cezalar
Madde 11- Gençlik ve spor çalışmalarında spor teşekkül ve kişilerince, disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, kanunlara ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yapılacak ceza yönetmeliği ile tespit edilir. Söz konusu fiillerin para cezası ile müeyyidelendirilmesi mümkündür. Hangi cezaların paraya çevrileceği ceza yönetmeliğinde belirtilir. Uygulanacak para cezası on milyon lirayı geçemez. Bu miktarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Atama
Madde 12- Atamalar 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanun dışında kalan 1 - 4 derece kadrolara Bakan, diğer bütün görevlere ise Genel Müdür tarafından atama yapılır. Ancak Başbakan ve Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.
Bütçe ve mali hükümler
Madde 13- (30.05.1991 tarih ve 3751 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen şekli.) Genel Müdürlük merkez teşkilatı katma, taşra teşkilatı ise özel bütçelidir. Merkez teşkilatı Sayıştay'ın denetimine tabi olup, merkez ve taşra teşkilatı Devlet İhale ve Muhasebe-i Umumiye kanunlarına tabi değildir.
Özel Bütçeler bu Kanunun 14 üncü maddesindeki esaslar ve Genel Müdürlük direktifleriyle illerin ihtiyaçları gözönünde tutularak il müdürlüklerince valiler tarafından Ekim ayı başında Genel Müdürlüğe gönderilir. (Valilikler bunu neye göre, hangi çalışmayla belirliyor acaba? Sonrasında denetleyen var mı?) Bu bütçeler Genel Müdürlükçe incelendikten sonra Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer, bölüm maddeleri arasında yapılacak aktarmalar valinin onayı ile, bölümler arasında yapılacak aktarma ise Genel Müdürün onayı ile yapılır.
Genel Müdürlüğün gelirleri
Madde 14- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır;
a) Spor - Toto ve Spor - Loto'dan alınacak hisseler,
b) Genel bütçeden ayrılacak ödenek,
c) Spor müsabakalarından alınacak hisse,
d) Milli ve temsili müsabakaların gelirleri,
e) Her türlü reklam gelirleri ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan naklen yayın hakkı geliri,
f) Her türlü işletme gelirleri ile kiralar, (“her türlü” deyince fuhuş, uyuşturucu ticareti, kaçakçılık “her türlünün” içinde midir dışında mıdır? Kızıp köpürmeye gerek yok. Kanunlar anayasaya, hukuka aykırı olamazlar. O halde böylesi tanımlar da kanunlarda yer almamalıdır. Kanunun bu fıkrası derhal düzeltilmelidir.)
g) Muhtelif fonlardan verilecek hisseler,
h) Matbaa, yayın ve basılı evrak gelirleri,
i) Her türlü bağışlar,
j) İtiraz ve ceza gelirleri,
k) Kayıt, tescil ücretleri ile aidatlar,
l) (24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5272 sayılı Kanunun 87/d maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
m) Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler,
n) Diğer gelirler. (NEEE? “diğer gelirlerden” kasıt NE? Bu madenin “f” Fıkrası için söylediklerim bu fıkra için, yani “n” fıkrası için de geçerli!!)
o) (24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5272 sayılı Kanunun 87/d maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
ö)(24.12.2004 tarih ve 25680 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5272 sayılı Kanunun 87/d maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
Ayrıca, Genel Müdürlük, gelirlerinden her yıl belirlenecek belli bir oranı, il bütçelerine yardım olarak iller emrine gönderir. İl bütçeleri, bu esaslar göz önünde bulundurularak düzenlenir. İl bütçelerinin ita amiri validir.
Bu güne değin illerde böyle bir bütçeden yararlanmak kısmetine ermiş bir spor kulübü, temsilci, sporcu var mıdır? Varsa ortaya çıksın. Anlatsın, nasıl oluyor, biz de öğrenelim. Söz konusu il bütçeleri kimler tarafından, nasıl, nerede ve yılın hangi ayında yapılıyor? Duyan, gören beri gelsin!

Federasyonlar fonu
Madde 15- (Mülga:21/2/2001-4629/1 md.)
1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.
Baktım, neyin değiştiğini bulamadım.

2) Bu maddenin birinci fıkrasında geçen “Genel Müdürlük merkez teşkilatı katma, taşra teşkilatı ise özel bütçelidir” ibaresi ve ikinci fıkrası ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 12 ve 81 inci maddeleri ile kanuna bağlı (II) sayılı cetvele bakınız.
Müsabaka hasılatları
Madde 16-Müsabakalardan elde edilecek brüt hasılattan gerekli masraflar çıktıktan sonra geriye kalan miktar; federasyonlar fonuna, müsabakanın yapıldığı gençlik ve spor il müdürlüklerine ve müsabaka yapan kulüplere dağıtılır. Bu konudaki uygulama, usul ve esaslar bir yönetmelikle belirtilir.
Muafiyet
Madde17-Bu Kanuna göre yapılacak spor müsabaka ve gösterilerinden elde edilecek gelirler Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Madde17-Bu Kanuna göre yapılacak spor müsabaka ve gösterilerinden elde edilecek gelirler Katma Değer Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
İŞTE!! BURADA!!
Ne burada? Federasyonun “her türlü gelirlerinin vergiden muaf olamayacağı” burada! Gençlik Spor Ve Genel Müdürlüğünün hazırladığı ÇERÇEVE STATÜ yasanın bu maddesine aykırı olmaz, ama aykırıdır! Türkiye Satranç Federasyonunun “çerçeve statüye dayanarak” hazırladığı TSF ANA STATÜ bu yasaya aykırı olmaz, ama aykırıdır! Aslında aykırı değildir, ancak aykırı hareket edebilecek şekilde boşluklar bırakılmıştır. Devletin boşluğu deniz, yemeyen domuz!!


Federasyon teşkili ve profesyonel dalların tespiti
Madde 18-Bir veya daha fazla spor dalı, teknik ve idari bakımdan birer federasyona bağlanır. Amatör federasyonların adedi ile profesyonel dallar, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle Gençllik ve Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine Başbakan tarafından tespit olunur.
Amatör ve profesyonel futbol faaliyetleri Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı iki ayrı kurul tarafından yürütülür.
Federasyon başkanlarının seçimi ve kurullarının teşkili
Madde 19-(14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen şekli.) Federasyon başkanları seçimle göreve gelirler ve bu görev fahridir.
“bu görev” pratikte fahri midir sizce? Harcırahlar neyin nesi oluyor? Fahri (gönüllü) görevlerde harcırah olur mu? Olmaz! Oluyor ama?! Tamam olsun. Ben de karşı değilim. Ancak ilgili yasayı değiştirelim ozaman!!
Federasyon başkanlarının seçimi, kurullarının teşkili, çalışmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile kurullarını atamaya ilişkin hükümler çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yönetmelikleri kim hazırlıyor acaba? Bakmak gerek…

Spor kulüpleri
Madde 20-Spor kulüpleri, Dernekler Kanununa göre teşekkül eder ve tescil ile Gençlik ve Spor Teşkilatına dahil olurlar.
"Spor kulüpleri, Dernekler Kanununa göre teşekkül eder ve tescil ile Gençlik ve Spor Teşkilatına dahil olurlar." Federasyon ise bu kulüplerin birleşmesiyle kurulurlar. O halde federasyonu faaliyetlerini tamamen “dernekler kanunundan” koparamazsınız. Uygulamalrın yargılanması sırasında hakimin dayanacağı kanunlardan biri de “dernekler kanunudur”… “gelirlerin vergi muafiyetinin” dayandığı geldi, dernekler kanunudur. Ancak dernekler kanunu her türlü geliri vergiden muaf saymaz. Ticari faaliyetler ile elde edilen gelirler mükellef (maliye kaydı) gerektirir ve bu faaliyetler vergiye tabiidir. TSF’nin Türkiye Yaş gruplarında otel odası alıp-satması ticari faaliyettir ve vergiye tabii olması gerekir.
Gençlik ve Spor Teşkilatınca tescil edilmemiş kulüpler, federasyonlar tarafından tertiplenen veya bunların denetimi altında yapılan müsabakalara katılamazlar. Tescil olunmamış kulüpler adına lisans verilmez.
Spor kulüpleri faaliyet gösterdikleri dallarda antrenör tutmaya mecburdurlar.
Tescile ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
Kulüplerin denetimi
Madde 21- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, kulüpleri her yönden denetler. Gerekirse hesap, defter ve işlemlerine el koyar. Dernekler Kanunu hükümleri saklıdır.

Ne diyor Sadullah Eken Arkadaşım? “Dernekler Kanunu hükümleri saklıdır” diyoooor!! TSF dernektir diyen olmadı zaten. Ama dernekler kanununa göre kurulan kulüplerin üzerinde oluşan bir federasyon, kendisi dernek olmasa da, eninde sonunda bu kanun hükümlerinden kaçamaz. Hakim önüne düşmeye görün. Düştüğünüz takdirde hakim amca açar bu kanunu size bir güzel ezberletir.
Bu konuda daha önce TSF forumda yazdığım, “KURUMSALLAŞMA VE KIRIMSALLAŞMA” başlıklı yazıyı şu linkten okuyabilirsiniz: http://aktashuseyin.blogcu.com/kurumsall...74899.html

TSF ticaret yapmasın mı? Yapsın! Ancak ticari faaliyetle sportif faaliyetleri ayırsın. Ticaretin doğasındaki kar hırsı ile sporun doğasındaki heveskarlık çelişkilidir. Gençliği kötü alışkanlıklardan kurtaracak faaliyetlere ticari hırsı bulaştırdığınız zaman, ortaya yaş gruplarındaki tablodan daha kötülerinin çıkması kaçınılmazdır.

Bir bilim adamı kapitalisti şöyle tarif eder: % 10 karla her zaman iş yapmaya hazırdır. % 20 ağzını sulandırır. % 50 için o ülkede darbe yaptırır. %100 kar için anasının ipini çeker…
Böylesine bir hırsı barındıran ticari faaliyetler spora bulaşmalı mı sizce?...
[/b][/i]
Sporcu lisansı
Madde 22- Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için lisans almaları şarttır. Spor yapmaya ve müsabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu ile tevsik edilmeyenlere lisans verilmez.
Gerçek şahıslar, bir kulüp adına veya ferdi olarak lisans alabilir.
Sporcuların sigortalanması
Madde 23- (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değişen şekli.) Milli takımlara seçilen sporcular ile bu takımların teknik kadrolarında yer alanlar, müsabaka öncesi yapılan kamp çalışmalarının başlangıcından, müsabaka sonrası ikametgahına ulaşıncaya kadar, Milli Takım listesinde yer alan diğer görevliler ise müsabakaya gidiş tarihlerinden, ikametgahlarına varış tarihine kadar geçen süre içerisinde her türlü kaza, hastalık ve sakatlanmalara karşı özel sigorta sistemine göre Genel Müdürlükçe sigortalanır.
Sigortalanma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.
Bu hüküm işliyor mu? Sporcu arkadaşlar kendileri açısından bakmalıdırlar. İşlemiyorsa geriye dönük dava açma hakları vardır.


Profesyonel spor
Madde 24- Profesyonel dallar, Gençlik ve Spor Genel Müdürünün, Merkez Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle yapacağı teklif üzerine, Başbakan tarafından tespit olunur.
Profesyonel spor dallarının teşkili, ilgili federasyonları ile bağlantıları, idaresi tüzükle düzenlenir.
Spor kulüpleri, profesyonel takımlarını, Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler veya profesyonel futbol takımlarını kiraya verebilirler.
Kulüplere yardım
Madde 25-Bu Kanun hükümlerine göre tescil olan kulüplerin amatör faaliyetleri için Genel Müdürlük ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.
Tesis yapma mükellefiyeti
Madde 26-Memur ve işçi sayısı 500'den fazla olan kuruluşlar ve fabrikalar, öncelikle kendi personeline beden eğitimi ve spor yaptırmak için ilgili yönetmeliğinde belirtilecek esaslara göre spor tesisleri yapmaya ve antrenör tutmaya mecburdurlar. Yönetmeliğinde belirtilen süre içerisinde gerekli spor tesislerini inşa etmeyen ve antrenör tutmayan fabrika ve kuruluşlar, sürenin bitiminde ve müteakip her yıl, tebliğ tarihinde çalıştırdıkları her işçi ve memur için, o tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin üçte biri tutarındaki bir cezayı en geç bir ay içinde ödemek zorundadırlar. Bu süre içinde ödenmeyen cezalar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil olunur. Tahsil olunan bu paralar her ay veya üç ayda bir Türk Sporunu Teşvik Fonuna intikal ettirilir.
Belediyeler, şehir planlarını hazırlarken, spor tesislerine tahsis edecekleri yerlerin tespitinde, il veya ilçe danışma kurulu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görüş ve teklifini esas alırlar.
Bakın burada satranççıları ilgilendiren (aslında tüm spor dallarını ilgilendiren) bir nokta var: Antalya’nın bir turnuva alanı yok. GS İl Müdürlükleri yerel yönetimleri bu konuda zorlama hakkına sahip olur buradan. Bizler de GS İl Müdürlüklerini zorlayabiliriz. Ama nasıl? ÖRGÜTLENEREK! Buradan hareketle TSF de Türkiye çapında bir Turnuva alanını Ankara’ya İnşa ettirme hakkına erişebilir. Bu inşaata Tüm Türkiye belediyelerinin katılımını güçleri oranında zorunlu saydırabilir. Her kentte bir stadyum var da satranç turnuva alanı niye yok? Ankara’da böyle bir merkeze Ankara belediyesi yer göstermek zorundadır. Çünkü orası Ankara’dır. Böyle bir merkezin inşasından sonra da, yaş gruplarında yaşanan sorunlar son bulur. Ne dersiniz? Ama bunları geçekleştirmek için uçaklardan inmek gerek. Halkın arasına karışmak gerek. Gözlerini FİDE başkanlığından ülkeye, yasalara, hak ve ödevlere çevirmek gerek. Bu tür yapılanmaları tamamladıktan sonra Fideye kadar yolunuz var…
Nazım imar planlarında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün muvafakatı olmaksızın, spor tesisleri ile ilgili kısımları üzerinde değişiklik yapılamaz.
Toplu konutlar, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, eğitim kurumları ile fabrika projelerine spor alanı ve tesisi konulması zorunludur.
O- hoooo?!

Sporculara devlet nakil vasıtalarında yapılacak tenzilat
Madde 27- Bulundukları merkezin gençlik ve spor il müdürlüklerinin belgesini taşıyan ve en az beş kişilik bir grup halinde spor hareketlerine veya müsabakalarına katılmak üzere yurt içine ve yurt dışına seyahat eden sporculara, Devlet nakil vasıtalarında, yürürlükteki tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilatlı ücret tarifesi uygulanır.
Duydunuz mu? Okudunuz mu?!

Özel salon açılması
Madde 28- Özel teşebbüs tarafından gençlik ve spor çalışmaları yapmak amacıyla açılacak okul, eğitim merkezi ile sitesi, salon ve benzeri tesis ve kuruluşlar, valinin müsaadesine ve kontrolüne tabidir.
Açsınlar da, kontrol da etsinler!

Sporcuların ve spor yöneticilerinin izinli sayılmaları
Madde 29-Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.
Sporcu öğrenciler dikkat!


Sözleşmeli personel
Madde 30- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, lüzumu kadar yerli - yabancı spor uzmanı ve antrenörü, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırabilir. Kimlerin spor uzmanı ve antrenör olarak sözleşmeli çalıştırılabileceği yönetmelikle tespit olunur.
Kendi kafanızdan değil yani, yönetmeliğe uymak zorundasınız. Pekiyi yabancı antrenörlerin sözleşmeleri buna uygun mudur?
02.08.2000 tarih ve 608 sayılı KHK.'nin 1 inci maddesiyle değişen şekli.) (Değiştirilerek Kabul: 12.04.2001 tarih ve 4644/1. Yürürlük: 21.04.2001) Spordan sorumlu Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından sayısı kırkı geçmemek üzere, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan otuz yaşını doldurmuş sporcular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartlar hariç diğer şartları taşımak kaydıyla spor müşaviri olarak atanabilir. Spor müşavirleri aylık ve özlük hakları bakımından Bakanlık müşavirleri hakkında uygulanan hükümlere tabidirler. Spor müşavirlerinin atama, çalıştırılma usul ve esasları spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
Fahri görev
Madde 31-(14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen şekli.) Kamu personeli, Devlet Memurları Kanununda belirtilen istihdam şekillerinden birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, gençlik ve spor hizmetlerinde fahri olarak çalıştırılabilir.
Üniversite öğretim üyeleri ile tabipler ve diğer sağlık personeli kurul, komisyon ve organizasyonlarda görev alabilirler.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatında fahri olarak teknik ve idari görev alınabilir. Fahri göreve, illerdeki atamalar vali tarafından, merkez teşkilatındaki atamalar ise Genel Müdürün teklifi üzerine Başbakanın onayı ile yapılır.

Beden eğitimi öğretmenlerinin antrenörlük, uzmanlık, danışmanlık yapabilmeleri
Madde 32- Beden eğitimi öğretmenleri, Gençlik ve Spor Teşkilatında resmi mesaileri dışında antrenörlük, uzmanlık ve danışmanlık yapabilirler. Bunlara ödenecek ücretler, her yıl Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenir ve il müdürlüğü bütçelerinden ödenir.
GS İl müdürlükleri bu çalışmaları yapıyor mu gerçekten? Tanık olan var mı? Niye bizim gözümüze çarpmıyor? Kızım liseye geldi, oğlum gelecek, ben daha çocukların bu kapsamda bir faaliyete çağrıldıklarına tanık olmadım.

Spor meslek liseleri
Madde 33-Antrenör ve spor elemanı yetiştirmek amacı ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca açılacak spor meslek liseleri bünyesinde çeşitli branşlarda sporcu eğitim merkezleri kurulabilir. Bu meslek liselerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tesis, eleman ve spor malzemesi yardımı yapılır.
Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi
Madde 34- Sporcu, antrenör, monitör, spor yöneticisi, hakem yetiştirmek ve araştırmalarda bulunmak amacıyla, Spor Eğitimi, Sağlık ve Araştırma Merkezi kurulur.
Aranızda bu merkezlere yolu düşen var mı hiç?

Spor kontrolörleri
Madde 35- Gençlik ve Spor Teşkilatında çalışan antrenör, monitör ve benzeri spor elemanlarının çalışmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi amacıyla spor kontrolörlüğü kurulur. Spor kontrolörlerinin seçimi ile bunların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirtilir.Genel Müdürlük malları
Madde 36-Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmaz bütün malları Devlet malı hükmündedir. Genel Müdürlüğün malları ile gelirleri ve alacakları haczedilemez.
Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarına tesis inşaatı, işletilmesi, eleman tahsisi, malzeme yardımı
Madde 37- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, beden eğitimi ve spor hizmetlerinin geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla, ilgili yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde;
Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının beden eğitimi ve spor için tahsis edecekleri alanlara beden eğitimi ve spor tesisleri yapar, yaptırır.
Allah Allah?!...

İnşa edilen bu tesisler ile bu kurum ve kuruluşların mevcut beden eğitimi ve spor tesislerine personel, antrenör, monitör tahsis eder, tesisleri işletir, spor araç, gereç ve malzeme yardımında bulunur.
Hayret?!

Anlaşmazlıkların halli
Madde 38- Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile Devlet daireleri müessese ve teşekkülleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya intikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve hukuki sebeplerle dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte neticelenenlerin yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde bunlardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takiplerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin ihtiva ettiği menfaatlerin:
1.000.000 liraya kadar olanları il valisinin kararı,
1.000.000 - 2.000.000 (dahil) liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,
2.000.000 - 10.000.000 (dahil) liraya kadar olanları Bakanın kararı,
10.000.000 liradan fazla olanları Danıştay'ın görüşü alınarak müşterek karar ile halledilir.
Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl bütçe kanunları ile tespit edilir.
Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi olarak iptal edilir. Dava ve icra kayıtları terkin olunur.
Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen kararlara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere başvurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan ceza davalarında, suçun sabit olmaması, failinin tutulan şahıs olmadığının sübut bulması sebebiyle verilen beraat ve takipsizlik kararları hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 29/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan kararlara karşı itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri davayı takip eden daire amirine veya avukata aittir.
Zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. Yukarıdaki fıkralar hükümlerine uygun bir karar alınmış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelenmesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gidilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirmemek suretiyle hukuki veya maddi sebeplerle bozulması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hakkın kaybolmasına sebep olan avukatlarla, daire amirleri hakkında kanuni takibat yapılmakla beraber, meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir.
Genel Müdürlük hukuk müşavirleri ile merkez ve taşrada görevli Genel Müdürlük avukatları ve hukuk müşavirliği memurları, mahkemelerde ve icra dairelerinde takdir edilen vekalet ücretinden 2/2/1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat Vesaireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümlerine göre faydalanırlar.
Uygulanacak hükümler
Madde 39- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 40- 29/6/1938 tarihli ve 3530 sayılı, 30/5/1941 tarihli ve 4047 sayılı, 7/6/1948 tarihli ve 5214 sayılı, 6/5/1960 tarihli ve 7474 sayılı kanunlar ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
İntikal hükümleri
Madde 41- Bu Kanun yürürlüğe girmeden önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkul mal ve haklar ile alacak ve borçları ve muhtelif mevzuatla bu Genel Müdürlüğe verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ve Genel Müdürüne ayrıca Futbol Federasyonu profesyonel futbol hizmetleri (fon) bütçesinde bulunan nakit mevcudu ile alacak ve borçları da; futbol hizmetlerinde kullanılması kaydıyla, bu Kanunla kurulan Federasyonlar Fonuna intikal eder.
Futbol öz evlat mı ne , anlamadım?!...
Kamu görevlisi sayılma
Ek Madde 1- (24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 12 nci maddesiyle eklenmiştir.) Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor organizasyonlarında görevlendirilen geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiili olarak yürüttükleri süre içinde veya bu görevi ile ilgili ilişkileri sırasında kamu görevlisi sayılır. Ceza kanunlarının uygulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.
Sporcu sağlığı
Ek Madde 2- (24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 12 nci maddesiyle eklenmiştir.) Gençlik ve spor faaliyetlerine katılanların belirli sağlık hizmetlerinin teminine ilişkin görevler Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla işbirliği yapılmak suretiyle düzenlenecek esaslar dahilinde yürütülür.
Ödül ve sponsorluk (*)
Ek Madde 3- (02.08.2000 tarih ve 608 sayılı KHK.'nin 2 nci maddesiyle değişen şekli.) (Değiştirilerek Kbul: 12.04.2001 tarih ve 4644/2. Yürürlük: 21.04.2001) Ulusal ve uluslararası yarışmalarda üstün başarı göstermiş sporcular ve kulüpler ile bu başarıya emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara (futbol branşı dahil) ayni ve/veya nakdi ödül verilir. (Satranç sporcuları bulunduğu ilde bu güne değin böylesi ödül alan bir sporcu varsa beri gelsin de boyuna posuna bakalım bir yol. Hayır vardır belki de ama ben görmedim. Alanlar bir adım öne çıkabilir mi?) Bu ödüller Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinde bu amaçla kullanılmak üzere açılacak tertiplerden karşılanır. Bu gelirin yeterli olmaması durumunda eksik kalan miktar 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda öngörülen gelirlerden karşılanır.
Verilecek ödüllerin miktarı, kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar, spordan sorumlu Bakanın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.
(13.03.2004 tarih ve 25401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen şekli.) Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;
Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,
Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmî sportif faaliyetleri,
Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,
Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,
Ferdî lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdî olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,
Kapsamında sponsorluk yapabilirler.
(13.03.2004 tarih ve 25401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenmiştir.) Ferdî veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslararası sportif faaliyetlerde; Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler.
(13.03.2004 tarih ve 25401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenmiştir.) Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalara ilişkin belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tâbidir. Spor tesisleri için yapılacak yapım harcamaları ile Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenen tutarı aşan bakım ve onarım işlerine ilişkin harcamalar yeminli malî müşavirlerce tasdik edilir.
(13.03.2004 tarih ve 25401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenmiştir.) Sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usuller Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(*) ("Ödül" olan madde başlığı; 13.03.2004 tarih ve 25401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "Ödül ve sponsorluk" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.)
Özel saha ve tesislerin açılması
Ek Madde 4- (24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 12 nci maddesiyle eklenmiştir.) Özel hukuka tabi tüzel kişilerle gerçek kişiler, vakıf ve derneklere ait; gençlik merkezleri, gençlik tatil kampları ile benzeri diğer tesislerin yapımında, açılmasında, işletilmesinde ve denetiminde genel hükümler uygulanır ve bunlar hakkında ayrıca Başbakanlığın da izni alınır. Bu ve benzeri tesisler Genel Müdürlüğün gözetimi ve denetimine tabidir.
Kamuya ait saha ve tesislerin kullanılması
Ek Madde 5- (24.01.1989 tarih ve 356 sayılı KHK.'nin 12 nci maddesiyle eklenmiştir.) Genel ve katma bütçeli idare ve kurumlar ile il özel idarelerine, belediyelere, belediyelere bağlı kurumlara ve iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait gençlik ve spor faaliyetlerinin yürütüldüğü saha ve tesislerden gençlik ve spor faaliyetlerinde ortaklaşa faydalanılır. ( O halde biz “İl Tertip Kurulu” olarak, her turnuvada niye elli kapı gezerek yalvarıyoruz? Turnuva yapacak alan için?)Birinci fıkrada sözü edilen saha ve tesislerin ortaklaşa ve çok yönlü kullanılma esas ve yönetimleri tesis sahibi kurumla Başbakanlık arasında yapılacak bir protokolla düzenlenir.
Sözleşmeli personel
Ek Madde 6- (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenmiştir.) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Federasyon Genel Sekreteri, Spor Kontrolörü ve Yardımcısı, tabip, hukuk müşaviri, avukat, mimar, mühendis, müfettiş, şube müdürü, mütercim, aşçı kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için yükseköğretim yanında, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.
Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.
Fazla çalışma ücreti
Ek Madde 7- (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenen madde 05.07.1991 tarih ve 433 sayılı KHK.'nin 16 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
Koordinasyon
Ek Madde 8- (14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenmiştir.) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın ve Örgün Eğitim Kurumları arasındaki yurtiçi spor yarışmaları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülür. Bu kurumlara ait Yurtdışı spor yarışmaları ile Milletlerarası İzcilik Faaliyetleri ise Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür ve yurtdışında temsil edilir.
Özerklik
Ek Madde 9- (13.03.2004 tarih ve 25401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenmiştir.) Federasyonlara, talepte bulunmaları durumunda Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile idarî ve malî özerklik verilebilir. Federasyonun kuruluşuna ilişkin kararın, Resmî Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanılır.
Özerk olan federasyonlar; organları genel kurulu tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen federasyonlardır.
Özerklikte aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur:
a) Faal sporcu sayısı.
b) Faal kulüp sayısı.
c) Spor dalının ülkemiz veya dünyadaki yaygınlığı ve gelişme potansiyeli.
d) Gelirlerinin giderlerini karşılayabilme yeterliliği.
“d” Fıkrasına göre TSF özerklik koşularına ulaşmadan mı özerk olmuştur? Gelirleri giderlerini karşılıyorsa niçin devletten yardım almaktadır?
e) Spor dalının olimpik olup olmadığı.
Olimpik miyiz?!...
f) Federasyon veya bağlı kulüplerin tesis durumu.
Özerkliği onanan federasyon, hazırlayacağı ana statü ve buna bağlı talimatlara göre genel kurulunu ve yetkilendireceği diğer organlarının oluşumunu, görev ve yetkilerini belirler. Özerk federasyonlar, uluslararası federasyonların öngördüğü kurulları oluşturmak zorundadır.
Özerk federasyonların; genel kurullarının toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile kimlerin oy kullanabileceği ve Tahkim Kurulu ile ilişkileri Genel Müdürlükçe düzenlenecek çerçeve statü ile belirlenir. Özerk federasyonlarca hazırlanacak ana statü, çerçeve statüye aykırı olamaz.
Çerçeve Statü de 3289 sayılı yasaya aykırı olamaz! Bu konuda yukarılarda değindiğim” boşlukların ve hoşlukların” giderilmesi gerekir. Ya da ortaya çıkan keyfiyetlerin kaldırılması gerekir.
Özerk federasyonların ceza veya disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulacak Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.
Tahkim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişi olmaları şarttır. Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile altı yıl için görevlendirilirler. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir. (Her şeyin bir üst makamı her zaman vardır ve olmalıdır.)Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler; federasyon ile hakemler; federasyon ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar. (…Tuz kokarsa ne yapılacak?!)
Özerk federasyonların gelirleri; katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirler ile federasyon bütçesinin öz gelirlerinin %15'ini geçmemek üzere Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak paydan oluşur.
BURAYA DİKKAT! “Özerk federasyonların gelirleri; katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirler” “bağış ve benzeri”…
TSF’nin Türkiye Yaş Gruplarında alıp-sattığı odalar, bu gelirlerin hangisine “benzemektedir”?
(Anlamadım?!)
TSF Ana Statüde “diğer gelirler” kalemine sokulan bu gelirler, neye benzemektedir?
Bakın yasada bu noktada muğlaklık yok. Ancak gerek çerçevede statüde, gerekse çerçeve statünün “ yavrusu” olan tsf ana statüde, yasada yer alan “…bağış ve benzeri” ibaresi, “diğer gelirler” şekline dönüştürülmüştür.
YASA BURADA BOZULMUŞTUR (TAHRİF EDİLMİŞTİR)!!...
Bu tahrifat sayesinde TSF ticarete soyunmuş, veli ve sporcuları gelir kapısı haline getirmiştir.

Özerk federasyonların gelirleri ana statüsünde belirlenen usul ve esaslar dahilinde harcanır. (GERÇEKTEN Mİ?!) Genel Müdürlük bütçesinden özerk federasyonlara, ilgili branşın alt yapısına ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak tahsis edilebilir. Özerk federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
“Tüm gelirler”
Ne bunlar?
“katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirler ile federasyon bütçesinin öz gelirlerinin %15'ini geçmemek üzere Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay”
Yukarılarda da değindim; Ticari faaliyetlerle elde edilen; KDV doğuran gelirler muaf değildir. Limra’dan, Daima’dan alınarak, veli ve sporculara satılan odalar ticari faaliyet kapsamına girer. Buna bir çözüm getirilmediği sürece de bize her şey, şey efendim, diyemedim, siz söyleyiverin!...

Genel Müdürlük, özerk federasyonların talebi durumunda, kendisine ait spor tesislerinin işletilmesini, menkul ve gayrimenkullerini bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar federasyonun faaliyetleri için tahsis edebilir. Söz konusu spor tesisleri ile menkul ve gayrimenkullerin tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi Genel Müdürlükçe iptal edilir.
Özerk federasyonların her türlü faaliyet ve işlemleri Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanlığın denetimine tâbidir. Bu denetim sonucunda görevi başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
Hükümetlerle, hatta İktidarlarla ilişkileri sıkı tutmak lazım! Neme lazım?!...
Geçici Madde 1- Ekli 2 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar; 13/12/1983 tarih ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetveldeki Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ilişkin bölümüne eklenmiş sayılır.
Geçici Madde 2- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, kadroları ve istihdam edilen personeli, mevcut statü ve haklarıyla birlikte Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Mevcut personel, hiç bir işleme gerek kalmaksızın kadrolarına atanmış sayılırlar.
Geçici Madde 3-Bu Kanun uyarınca Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarında yapılacak düzenlemeler sebebiyle unvan ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 4- Bu Kanunda belirtilen kuruluşlar ve federasyonlar kuruluşlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki sene içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu kuruluşlar kuruluşlarını tamamlayıncaya ve ilgili yönetmeliklerle tüzük çıkıncaya kadar mevcut tüzük, statü ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 5- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Spor - Toto Teşkilat Müdürlüğünün hesaplarında birikmiş olan kupon gelirleri ile idari masraflardan tasarruf edilmiş paralar ve bunların faiz gelirleri Türk Sporunu Teşvik Fonu'na intikal ettirilir.
Geçici Madde 6- A)179 sayılı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi ile kurulan "Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü"nün adı ve kadro unvanı "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve 208 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 19/A maddesi olarak eklenen "Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı" ile ilgili hüküm yürürlükten kaldırılmış ve "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü" nün görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir gençlik yetiştirilmesine yönelik gençlik yayınları hizmetlerinde bulunmak ve diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordineyi sağlamak,
b) İzciliğin gelişmesini ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
c) Gençlik merkezleri, hostelleri, kampları v.b. tesislerin yapılmasını, geliştirilmesini ve işletilmesini sağlamak,
d) Yurt içi ve dışı resmi gençlik faaliyetlerinin koordinatörlük görevini yapmak,
e) Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
f) Gençlik sorunları ile ilgili araştırmaları yapmak değerlendirmek ve yayın ve dökümantasyon hizmetlerinde bulunmak,
g) Gençlik faaliyetlerine ait araç, gereç, mükafat ve diğer benzeri ihtiyaçları sağlamak,
h) Gönüllü gençlik hizmetleri ile boş zamanları değerlendirme faaliyet çeşitlerini bünyesinde toplayan ve yürüten "Gençlik Birlikleri" nin programlarını düzenlemek ve desteklemek, takip ve denetim altında bulundurmak,
i) Gençlik derneklerinin kayıt ve tescillerini tutmak denetlemek,
j) Gençlik faaliyetlerinde görev alacak resmi ve fahri görevlilerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak,
k) Milli ve milletlerarası gençlik faaliyetlerinde resmi merci görevini yürütmek,
l) Gençlerin; serbest zamanlarını sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerine ilişkin hizmetleri yürütmek; ihtiyaç duydukları alanlarda bilgi ve beceri kursları düzenlemek,
m) Gençliğin uyuşturucu madde, alkol, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
n) Gençlik turizmi faaliyetlerini yerine getirmek,
o) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
Gençler burada sizlerin hakları yatıyor, kaldırın!! Bir de sorun; bu görevler arasında “ gençliği hatta çocukluğu ticari bir meta haline getirmek” niye yok?!... Yoksa yapılan bu uygulamalar nedir?! Gençlik faaliyetlerinin neresindedir?!...
B) (A) fıkrasına göre değiştirilen "Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ile kaldırılan "Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı" nın personeli mevcut statü ve haklarıyla "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ne devredilmiş olup, bunlar durumlarına uygun kadrolara atanmış sayılırlar. Yapılacak düzenlemeler sebebiyle unvan ve derecesi değişen veya kaldırılan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.
Geçici Madde 7- (02.08.2000 tarih ve 608 sayılı KHK.'nin 3 üncü maddesiyle değişen şekli.) (Değiştirilerek Kabul: 12.04.2001 tarih ve 4644/3. Yürürlük: 21.04.2001) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce (mevcut mevzuat çerçevesinde ayni ve/veya nakdi ödül alan sporcular hariç) olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmış olan sporculara bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) elli katı tutarında ödül verilir.
Geçici Madde 8- (02.08.2000 tarih ve 608 sayılı KHK.'nin 3 üncü maddesiyle değişen şekli.) (Aynen Kabul: 12.04.2001 tarih ve 4644/3. Yürürlük: 21.04.2001) Ek 3 üncü madde hükümlerine göre verilecek ödüller, 2000 yılı içinde gençlik ve spor faaliyetlerinde başarı kazananlara ve bu başarıya katkıda bulunanlara da verilir.
Geçici 7 ve 8. maddeler kalıcı olmalı mı?!...
Geçici Madde 9- 13.03.2004 tarih ve 25401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5105 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenmiştir.) Ek 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında öngörülen Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile ilgili oran, federasyonların özerk olduğu tarihten itibaren üç yıl sonra uygulanır. Bu tarihe kadar Genel Müdürlük her türlü desteği sağlar.
Yürürlük
Madde 42- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde43 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Görüyorsunuz bir çok “yürüten” ve “yürütemeyen” var bu ülkede…

(1) SAYILI CETVEL
(14.03.1991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişik.)
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı

Genel Müdür Ana Hizmet Danışma ve Denetim Yardımcı
Genel Müdür Yard. Birimleri Birimleri Birimler
----------- ------------- -------------- --------------- ----------------
Genel Müdür Genel Müdür 1.Spor Fede- 1.Teftiş Kurulu 1.Personel ve
Yard. rasyonları Başkanlığı Eğitim Dairesi
Başkanlık- Başkanlığı
ları
Genel Müdür 2.Tesisler 2.Hukuk Müşavir- 2.İdari ve Mali
Yard. Dairesi liği İşler Dairesi
Başkanlığı Başkanlığı
Genel Müdür 3.Sağlık 3.Araştırma, Plan- 3.Dışilişkiler
Yard. İşleri lama ve Koordi- Dairesi Baş-
Dairesi nasyon Dairesi kanlığı
Başkanlığı Başkanlığı
Genel Müdür 4.Spor Eğitimi 4.Spor Kontrolör- 4.Savunma
Yard. Dairesi leri Kurul Baş- Uzmanlığı
Başkanlığı kanlığı
5.Gençlik Hiz-
metleri Dairesi
Başkanlığı
6.Spor Kuruluş-
ları Dairesi
Başkanlığı
7.Spor Faaliyet-
leri Dairesi
Başkanlığı
(2) SAYILI CETVEL

KURUMU : Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
TEŞKİLATI : MERKEZ
Serbest
Kadro Serbest
Unvanı Sınıfı adedi Unvanı Sınıfı Kadro Adedi
------------------- ------ ------- -------------------- ------ --------------
1.DERECE 7.DERECE
Genel Müdür Yar- Spor Kontrolörü G.İ.H. 4
dımcısı G.İ.H. 1 Şef " 3
Spor Kuruluşları Memur " 3
Dairesi Başkanı " 1 -----
Spor Faaliyetleri TOPLAM 10
Dairesi Başkanı " 1
Spor Kontrolörü " 3 8.DERECE
----- Memur G.İ.H. 5
TOPLAM 6 Daktilograf " 1
2.DERECE -----
Şube Müdürü G.İ.H. 3 TOPLAM 6
Spor Kontrolörü " 3 9.DERECE
-----
TOPLAM 6 Memur G.İ.H. 5
Daktilograf " 1
3.DERECE -----
Şube Müdürü G.İ.H. 3 TOPLAM 6
Spor Kontrolörü " 3
----- 10.DERECE
TOPLAM 6 Memur G.İ.H. 5
4.DERECE Daktilograf " 2
-----
Spor Kontrolörü G.İ.H. 4 TOPLAM 7
-----
TOPLAM 4 11.DERECE
5.DERECE Memur G.İ.H. 4
Spor KontrolÖrü G.İ.H. 4 Daktilograf " 4
Şef " 2 Hizmetli Y.H.S. 3
Memur " 5 -----
----- TOPLAM 11
TOPLAM 11 12.DERECE
6.DERECE Daktilograf G.İ.H. 4
Spor Kontrolörü G.İ.H. 4 Hizmetli Y.H.S. 3
Şef " 2 -----
Memur " 2 TOPLAM 7
----- GENEL TOPLAM -----
TOPLAM 8 88
KURUMU : Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
TEŞKİLATI : TAŞRA
Serbest
Kadro Serbest Kadro
Unvanı Sınıfı adedi Unvanı Sınıfı Adedi
------------------- ------ -------- ------------------ ------- -----------------
1.DERECE 7.DERECE
Antrenör G.İ.H. 5 Şef G.İ.H. 30
Uzman Tabib S.H.S. 2 Antrenör " 10
----- -----
TOPLAM 7 TOPLAM 40
2.DERECE 8.DERECE
İlçe Müdürü G.İ.H. 120 Antrenör G.İ.H. 25
Antrenör " 5 -----
TOPLAM 25
Uzman Tabib S.H.S. 4
----- 9.DERECE
TOPLAM 129 Antrenör G.İ.H. 25
Memur " 100
3.DERECE Teknisyen T.H.S. 180
İlçe Müdürü G.İ.H. 138 -----
Antrenör " 5 TOPLAM 305
Tabib S.H.S. 5 10.DERECE
----- Antrenör G.İ.H. 100
TOPLAM 148 Memur " 100
-----
4.DERECE TOPLAM 200
İlçe Müdürü G.İ.H. 300 11. DERECE
Antrenör " 5 Antrenör G.İ.H. 75
Tabib S.H.S. 6 Memur " 110
----- -----
TOPLAM 311 TOPLAM 185
5.DERECE 12.DERECE
Antrenör G.İ.H. 6 Bekçi-Bakıcı Y.H.S. 850
Tabib S.H.S. 20 Te
Cevapla
#2
İletilerin hepsi iletilemiyor. yukarıdaki iletinin kesilen kısmı şunlardı:

Antrenör " 5 TOPLAM 300
----- -----
TOPLAM 25 GENEL TOPLAM

Ben bir kaç günümü vererek irdelemeye çalıştım. Sizler bir kaç saatinizi vermezseniz hakkımı helal etmem!! Big Grin
Cevapla
#3
Okudum. Bilgi aldım. Elinize kolunuza sağlık. Yasaları, yönetmelikleri

öğrenerek geliyoruz!
Ara
Cevapla
#4
"Belediyeler, şehir planlarını hazırlarken, spor tesislerine tahsis edecekleri yerlerin tespitinde, il veya ilçe danışma kurulu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görüş ve teklifini esas alırlar."

Merhabalar,

Yukarıdaki satırlar, 3289 Nolu Yasanın 26. maddesinde geçiyor.

Bugün TSF as başkanlarından Kuvay Sanlı arkadaşın konuşmacı olduğu bir toplantıya katıldım. Beni toplantıya çağıran arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Antalya Satrancı için kalıcı bir yer sorunu konusu tartışılırken, "3289nolu yasaya dayanarak, belediyelerin aslında bu konuda zorunlu olduklarını" ifade ettim toplantıda.

Eve geldim tekrar baktığımda yukarıdaki satırları tekrar dikkatinize sunma gereği duydum.

Buradan şunu söyleyemez miyiz:

İl Danışma kurulu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğündeki bir çalışma sonucu, yerel yönetimlere satranç çalışmaları ve turnuvalar için kalıcı bir yer teklifi sunulamaz mı? Bal gibi sunulur. Bu teklif her kentte bir satranç merkezi inşaa edilmesi şeklinde olmalıdır. TSF bu çalışmayı yaparsa bu iş kotarılır. Ancak bu konuda mücadele etmeden de bu işler olmaz.

Söz konusu merkez hangi sorunları çözecek?
1- Her ilin turnuva salonu olacak.
2- Her ilin eğitim taleplerine yanıt verecek sınıfları içerecek.
3- Her ilin sporcu, antrenör, veli, hakem ve federasyon ilişkilerinin merkezi olacak
4- Her ildeki satranç faaliyetlerinin burada merkezileştirilerek elde ettiği bilgi ve deneyimi ihtiyacı olanlarla paylaşacak.

Bu hedefler Antalya'da ASEM. Derneği tarafından çok önce tespit edilmiş, tüzüğünün ilk maddesinde yazılmış ve bu doğrultuda çalışmalar yürütülmüştür. Hali hazırda derneğin bulunduğu bina ASEM'e ücretsiz olarak tahsis edilmiştir. ASEM'in bulunduğu yer yıkılıp, bir kültür merkezi inşaa edilmesi İlgili belediye meclisinin "kasasındaki" bir karar olarak vardır. İnşaa edilecek yeni yerde de ASEM bir yer almak arzusundadır. Bu çalışmalar devam etmektedir. Bu amacı paylaşan arkadaşlarla da buluşmaktayız gün geçtikçe... Ancak bizler hedefi daha da büyüterek, tüm Antalya'yı kapsayacak büyük ve çok amaçlı bir merkezin inşaasını Gençlik Spor genel müdürlüğünden isteyebiliriz. Yüzlerce parkın bulunduğu Antalya'da, uygun birisinin bu amaca araç edilmesi çok zor olmayacaktır.

Hatta bu projelerin bir tanesi de Türk Satrancının ulusal ve uluslar arası ölçekteki organizasyonlarına ev sahipliği yapacak kadar büyük bir şekilde düşünülmelidir. Türkiye şampiyonaları, Yaş Grupları, Olimpiyatlar ve benzeri büyüklükteki organizasyonlar bu merkezlerin birinde yapılabilmelidir.

Eğer Federasyon yerel yönetimlerin ve "yerel dinamiklerin" analizini iyi yapabilirse tabi aynı zamanda "merkezi dinamikler" de önemli; bu sözler düş olmaktan çıkar ve gerçeğe dönüşür.

At binenin kılıç kuşananındır!

Evet, "Muhalif Kalem" olarak katıldığım bu toplantıda, muhalif olacağım bir şey yoktu. Aksine beni de heyacanlandıran ve mutlu eden şeyler konuşuldu. Kuvay Bey, "biz büyük bir aileyiz" demedi, "biz bir aileyiz" dedi. Kendisine çabaları için kendi adıma teşekkür ederim. Toplantıyı usul usul tertip ederek bizleri buluşturan Abdullah Durmaz'a da ayrıca teşekkür ederim. Neye muhalif olursam olayım, iş yapmaya muhalif değilim...

Saygılarımla...
Cevapla
#5
Bu çalışmamdaki bazı konuların incelenmesi, belediyelerin satranç faaliyetleri için yapabilecekleri konusunda fikir verecektir. Metropollerde belediyelere iş yaptırmak zor ise de, kimi küçük illerde bu olanakların daha kullanılabilir olduğunu düşünüyorum.

Bazı illerdeki arkadaşların dile getirdiği sorunlar yüzünden, bu çalışmayı gündeme taşımak zorunda kaldım. Aslında da bu iş asıl işimiz zaten...

Mevcut gündemde gün kalmadı zaten, her yer "dem" oldu kaldı...
Cevapla
#6
Hüseyin Bey yazdığınız yazılardan faydalanıyoruz. Bilgilendirmeleriniz için teşekkürler
Empati
Ara
Cevapla
#7
Bu yazıyı da güncellemek istedim.
Özellikle içerisinde -acemice düzenlediğim blog sayfamda da yayınlamış olduğum- ancak orjinalinin kapatılan "Demokratik ve Özerk TSF Forumda" olduğu bir yazım var: KURUMSALLAŞMA VE KIRIMSALLAŞMA
Bu yazının yayınlandığı tarihlerde mevcut yönetimin lideri ile aramız henüz açık değilmiş. Hatta yazıyı kapatılan TSf forumdan "kırpıp" saklamışım ki, sağ üst köşede "rahmetli forumcuğumuzun" izleri durup durur...
Bu yazıdan da görülecek ki zamanında az şey söylememişiz.

"Matruşka Bebekler" gibi güncellediğim her yazı bir başka yazıya aktarıyor beni. Önceden yazmış olmak büyük keyif...

İşte size KURUMSALLAŞMA VE KIRIMSALLAŞMA bağı:
http://aktashuseyin.blogcu.com/kurumsall...74899.html

Aslında Gülkız Hanım'da kapatılan eski TSF forumun anahtarı vardır belki. Bir yolunu bulsa da TSF forumu yeniden açsa ve bu bellek tazeleme işini oradan devam ettirsek ne güzel olur şimdi. Hem bu davranış özerkliğin ruhuna uygun olarak demokratikleşme yolunda çok güzel bir adım olur. Daha önce de değim gibi kendisine yöneltilen "gölge başkan endişelerinden" de şimdiden kurtulmuş olur. Değil mi?...
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi