ASEM tüzük
#1
Değerli satrancseverler.

Antalya satrancı konulu bir süredir yapılan toplantıların sonuncusu 18 Şubat 2007 tarihinde ASEM de yapıldı.

Bu toplantının sonucunda ASEM in tüzüğünü herkesin okumasında yarar gördüğüm için bu sayfaya aktarmakta yarar gördüm. Bu tüzüğün yayınlanması söyleyeceğim bir dizi sözün başlangıcıdır.

Sevgilerimle, saygılarımla...
Hüseyin AktaşANTALYA SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ TÜZÜĞÜ

1)Derneğin kısa adı ASEM olup Antalya Satranç Eğitim Merkezi Derneğidir. Merkezi Antalya’dır.
2)Derneğin amacı:
a)Uzun vadede Antalya ilinde arsasıyla, binasıyla yalnızca, kültürel ve sanatsal gençlik faaliyetlerinden olan satranç sporuna hizmet eden bir eğitim merkezi oluşturmaktır.Kısa vadede ise uzun vadeli amacına uygun olarak satranç sporuyla ilgili her türlü bilimsel gelişmeyi araştırıp,elde ettiği bilgileri merkezileştirerek,satranç sporcuları ve kulüpleriyle paylaşmaktır.
b)Dernek hedeflerini gerçekleştirmek için yarışmalar,kurslar,konferanslar,tiyatro, balo, konser,geziler, bilimsel çalışmalar, kültürel etkinlikler ve sergiler düzenler.
c)Satrançla ilgili dergi, kitap,broşür, bildiri, bülten yayınlar, yayınlatır, satış ve dağıtım yapar, yaptırır.
d)İl içinde şube ve temsilcilikler açar, amacı doğrultusunda platform oluşturabilir, oluşan platformlara katılabilir.
e)Taşınır- taşınmaz mal edinebilir ve satabilir.
f)Yardım sandığı kurabilir.
g)Tüzel yada gerçek olarak mükellef tayin ederek ticaret yapabilir, yaptırabilir. Vakıf kurabilir, lokal, yurt, pansiyon açabilir.(Açacağı lokal, derneğin eğitim çalışmalarını yürüttüğü dersliklerle aynı binada bulunması durumunda, alkollü içki ve satrancın dışındaki tüm oyunlar, kesinlikle yasaktır.)
h)Gençlik ve spor kulübü kurabilir,bünyesindeki sporcuları yerel,ulusal ve uluslar arası yarışma ve karşılaşmalara katılması için eğitir.
i)Amacına uygun yer, araç- gereç kiralar ve kiraya verebilir,eğitim faaliyetleri için alanında uzman kişilerle sözleşme yapabilir.
k) Faaliyet alanı Antalya’dır
3)DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
A)Derneğe üye olma:
Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.Üye olmak isteyen derneğin yönetim kuruluna yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca 30 gün içinde karara bağlanır ve sonucu yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.Üyeliği kabul edilenler bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir.Her üye eşit haklara sahiptir.Üyeler arasında dil,ırk,renk,cinsiyet,din ve mezhep aile zümre ve sınıf farkı gözetilerek eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılmaz.Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.Dernekten çıkan ve çıkarılan üye dernek mal varlığından hak iddia edemez.
B)Üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri:
Hiç kimse dernekte kalmaya zorlanamaz .Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyelikten çıkmak isteyen üyenin yazılı başvurusu yönetim kuruluna ulaştığı tarihi takip eden 1 ay içinde çıkış işlemi sonuçlandırılarak müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir.Bu zorunluluğa uyulsun veya uyulmasın başvuru sahibinin müracaat tarihini takip eden 1 ayın sonunda üyeliği kendiliğinden düşer.Fiil ehliyetini kaybettiği tespit edilenler,dernek amaç ve konuları ile kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeyenler,derneğe yaptığı çalışmalar ile kamuoyu nezdinde küçük düşürücü hareketler içine girenler ve ferdi olarak dernek adına hareket ettiği tespit edilenlerin üyelikleri yönetim kurulu tarafından incelenir ve haklı sebeplerin bulunduğu tespit edilmesi halinde üyeliklerine son verilerek dernekten çıkartılır.Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.Üyeliği kabul edilmeyen veya üyelikten her hangi bir nedenle çıkartılan veya üyeliğine son verilen her ilgili kararın kendisine tebliğini takip eden bir ay içinde ilk toplanacak genel kurulda konunun görüşülmesi için itiraz etme hakkına sahiptir. Genel kurulun kararı kesindir.
4)DERNEĞİN ORGANLARI:
Derneğin , genel kurul yönetim ve denetim kurulları mevcuttur. Dernek yönetim kurulu kararı ile amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyetin şekline göre organlar da oluşturabilir.Ancak yönetim kurulları ile oluşturulan bu organlara, zorunlu organların görevleri devredilemez.
5)GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:
Genel kurul derneğin en yetkili organı olup, derneğe kayıtlı genel kurula katılma hakkına sahip üyelerden oluşur.Olağan olarak 3yılda bir Şubat ayında toplanır.Genel kurul yönetim kurulunca en az 15 gün önceden toplantıya çağrılır.Bu amaçla toplantının günü,saati,yeri ve gündem üyelere bildirilir.Genel kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.Ancak yönetim kurulunun uygun görmesi halinde bir başka yerde de yapılabilir.Genel kurulun toplantı yeter sayısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi konularında bu çoğunluk en az üçte iki olmalıdır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı veya bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki katip üye seçilir.Toplantının yönetimi bu kurula ait olup toplantı sonunda tüm evrak ve belgeleri seçimle gelen yönetim kurulu üyelerine verirler.
Yönetim kurulu genel kurul toplantısını müteakip en geç 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.Dernek organlarında ve yerleşim yerinde(dernek adresi)meydana gelen değişikliklerden yönetim kurulu tarafından aynı usule tabidir.
Genel kurul,yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
6)GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ
Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup,genel kurul gündeminde yer alan maddeleri görüşür.Ancak,toplantıda hazır bulunan üyelerin, en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların, gündeme alınması zorunludur.
Genel kurul aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlar.
a)Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.
b)Dernek organlarını seçer.
c)Derneğin dışarıda denetlenmesi durumunda denetçilere verilecek ücret ile üye sayısının 100 ü aşması durumunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kamu görevlileri haricindeki kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.Derneğin dışarıdan bir üçüncü kişi ve kuruma denetlettirilmesi durumunda verilecek ücret 1. derecedeki devlet memurlarının yurt içi geçici görev yolluğundan fazla olamaz
d)Derneğin taşınmaz mal alım satımıyla ilgili,derneğin uluslar arası faaliyette bulunması için kamu yararına çalışan derneklerden sayılması ,şube açılması üst kuruluşuna katılmasına karar vermek.
e)Derneğin feshine ve tüzük değişikliğine karar vermek.
f)Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
g)Mevzuatın kendisine vermiş olduğu diğer hususları görüşür ve karara bağlar.
Genel kurul, kararlarını, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu olarak alır.Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları,toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.Toplantıya katılan üyeler, dernek ile kendisi , eşi,üst soyu,alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda, alınması gereken kararlarda, oy kullanamaz.Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da aynı hüküm uygulanır.Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kullanır.Genel kurulda , kongreye katılma hakkı bulunan asil üyeler haricinde, her ne isim altında olursa olsun, diğer üyelerin oy hakkı yoktur.
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye, karar alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde ve kararı öğrenmesinden itibaren 1 ay içinde, mahkemeye başvurmak suretiyle, kararın iptalini isteyebilir.Diğer organların kararına karşı ise, dernek iç denetim yoluyla ve genel kurul kesin karar vermedikçe, iptal davası açılmaz.Genel kurul kararlarının yok veya mutlakbutlanla hükümsüz sayıldığı duyumlar saklıdır.Genel kurulun bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımı ile alınan kararlar ile dernek üyelerinin kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Ancak bu şekilde alınan kararlar olağan toplantı yerine geçmez.
7)YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ, GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI
A)Yönetim Kurulu:
Yönetim kurulu genel kurul tarafından seçilen beş asil ve beş yedek üye olarak gizli oylama açık tasnif usulü ile seçilir.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle, yedek üyelerin de yerine getirildikten sonra üye tam sayısının, yarısının altına düşerse ,genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.Yönetim kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır,bu görevini tüzük ve kanun hükümlerine göre yerine getirir.
Yönetim kurulunun görevleri;
a)Derneğin temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya üçüncü kişiye yetki vermek.
b)Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
c)Genel kurulun yetkisiyle taşınmaz mal satın almak derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,bina veya tesis inşa ettirmek,devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahlil veya hisse senedi satın almak..
d)Kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin,ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
e)Her faaliyet yılı sonunda, bir önceki yıla ait, mülki amirliğe beyanname vermek
f)Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.
g)Derneğe üye alınmasına ve üyelikten çıkarılmasına karar vermek .
h)Yönetim kurulu her zaman toplanabilir,ancak ayda bir kez toplanması ve görevlerine ilişkin kararlar alması ve işlemleri yürütmesi şarttır.
ı)Yönetim kurulunun üye tam sayısının katılımı ile toplanması halinde kararlar oy çokluğu ile,üye tam sayısının katılımı olmadan toplanması halinde oy birliğiyle alınır .
B)Denetim Kurulu:
Denetim kurulu genel kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.Denetim kurulu,derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine,her türlü bilgi ,belge ve kayıtların,dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yetkili yerleri ,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
8)DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI, BULUNACAK İSE ŞUBELERİN NASIL KURULACAĞI,GÖREV VE YETKİLERİ İLE, DERNEK GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
Derneğimiz gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile temsilcilik açar.Bu amaçla yönetim kurulunun yetki verdiği kişinin ilgili yerin mülki amirliğine yönetim kurulu kararı örneği ile temsilci olarak görevlendirildiğine dair yönetim kurulu tarafından adına verilen yetki belgesini ve temsilciliğin adresini vermek ile yükümlüdür.
Derneğimizin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunların yasaklamadığı alanlarda dernekler,vakıflar,sendikalar ve benzeri sivil toplum örgütleri ile bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturur.Bu platformlar dernekler kanunun dışına çıkamazlar.
Dernek genel kurul kararı ile gerekli görülen yerlerde şube açabilir bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen 3 kişilik kurucular kurulu şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.Dernek tüzüğünün diğer hükümleri şubeler için de kıyasen uygulanır.Şubeleri genel merkez genel kurulunda şube başkanları ile her 20 üye için seçilecek bir delege temsil eder.Şubeler olan genel kurul toplantılarını merkez genel kurulundan en az 2 ay önce bitirmek zorundadırlar
9)ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ
Dernek üyeleri yıllık 30ytl aidat öderler.Bu rakam her yıl yönetim kurulu tarafından Devlet İstatistik Enstitüsünün tespit edeceği yıllık enflasyon oranında arttırılır.Genel Kurullarda aidatlar ayrıca tartışılıp belirlenecektir.
Dernek tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için benzer amaçlı derneklerden siyasi partilerden işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları,proje maliyetinin en fazla %50 oranında aynı ve nakdi katkıda bulunabilir.
10)DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yıllık bütçesinin %50 si oranında borçlanabilir.Bu borçlanma genel kurulun yönetim kuruluna vermiş olduğu yetki ile yapılır.Derneğin borçlanmasından tüm üyeler eşit oranda sorumludur.
11)DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Derneğin iç denetimi genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılır.Ayrıca genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu derneğin iç denetimini bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırabilir.Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Genel kurul tarafından bağımsız bir denetim kuruluşuna denetim yaptırılması halinde veya denetim kurulunun bağımsız bir denetim kuruluna denetim yaptırması halinde söz konusu denetim kuruluşuna ödenecek ücret yönetim kurulu tarafından ödenir bu ücretin günlüğü birinci derecedeki devlet memurlarının yurt içi geçici görev yolluğundan fazla olamaz.
12TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
Dernek tüzüğü genel kurul tarafından değiştirilir.Tüzük değişikliğine karar verecek genel kurulun birinci toplantısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinden ,2. toplantısında ise yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.Her iki toplantıda da karar yeter sayısı hazır bulunanların en az üçte ikisidir.
13)DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğin gelirleri,üye aidatları,bağış ve yardımlar ile amaçları doğrultusunda yapacağı diğer faaliyetler ve mal varlığından elde edilen gelirler,dernek amacındaki belirtilen hususları gerçekleştirmek için Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre elde edilecek gelirlerdir.Derneğimiz mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir .Nakdi yardımları mutlaka bankalar aracılığıyla alır.
14)DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ
Üye sayısı 100 kişiyi aşması durumunda dernek hizmetleri, gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir.Verilecek ücret ile her türlü ödenek,yolluk ve tazminatlar, genel kurul tarafından tespit olunur.Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret,huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmez.
15)GELİR GİDERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ
Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin 5 yıl saklanması zorunludur.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.Bu belgelerin hangi matbaada bastırılacağı ve kaç cilt olacağı yönetim kurulu kararı ile mülki amirliğe bildirilir.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
Derneğimiz işletme hesabı esasına göre ;
1-Üye kayıt defteri,2-Karar defteri,3-İşletme hesabı defteri,4-Envanter defteri tutar.
Gelirlerin maliye bakanlığınca belirlenen hadleri aşması üzerine bilanço esasına göre defter tutmaya geçerek, üye kayıt defteri, karar defteri ,yevmiye defteri,büyük defter,envanter defteri tutar.Bu defterlerin dernekler birimince yada noterden tasdikli olması zorunludur
Hesap dönemiBig Grinerneğimizin gelir ve gider hesapları bir takvim yılıdır.Hesap dönemi 1Ocak’tan başlar.Derneğimiz ara dönemde kurulması halinde kuruluş tarihinde başlar.31 Aralıkta sona erer.
Tasdik zamanı:Her hesap dönemi sonunda tüm defterler dernekler birimince veya noterce tasdik ettirilir.Derneğimizin işletme hesabından bilanço hesabına geçişte yine tüm defterleri dernekler birimince veya noterce tasdik ettirilir
16)YASAK FAALİYETLER
Derneğimiz amacında belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamaz.Askerliğe milli savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunamaz.Bu amaçları gerçekleştirmek üzere bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp ve eğitim yerleri açamaz .Üyeleri için özel üniforma ve kıyafet kullanmaz.Derneğimiz her türlü defter ve kayıtlarında ve yazışmalarında Türkçe den başka dil kullanmaz.
17)DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞIN TASFİYE ŞEKLİ
Dernek kurul kararı ile feshedilmesi: Genel kurul, derneğin her zaman feshine karar verebilir.Derneğin fesine karar verecek genel kurulun birinci toplantısı kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin en az 2/3(Üçte ikisi)’nden, ikinci toplantıda ise yönetim ve denetim kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.Her iki toplantıda da karar yeter sayısı hazır bulunanların en az 2/3(Üçte ikisi)’nin kabul oyuyla gerçekleşir.Derneğin feshine karar veren genel kurul derneğin mal,para ve haklarının tavsiyesi için üç kişilik bir tasfiye komisyonu seçer.Bu komisyon fesih kararını müteakip derneğin para, mal ve haklarının nereye devredileceğine dair genel kurulda bir karar çıkmış ise buna göre hareket eder.Genel kurul tarihini takip eden 30 gün içinde tasfiye işlemi yapılarak netice mülki amirliğe bildirilir.
Derneği fesheden genel kurulda derneğin para,mal ve hakları herhangi bir karar alınmamış ise veya derneğin kendiliğinden sona erdiği tespit edilirse para,mal ve hakları, Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğüne devredilir.
Dernek mahkeme kararı ile feshedilmesi halinde, para mal ve hakları mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Feshedilmesi için hakkında soruşturma veya dava açılmış ise, fesih ve buna bağlı olarak dernek mallarının devrine dair bir karar alındığı takdirde, soruşturma ve dava sonuçlanıncaya kadar devir işlemi yapılmaz .
18)Bu tüzükte bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
19) DERNEĞİN GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:
Başkan Hüseyin AKTAŞ
Başkan Yardımcısı Barış ESEN
Muhasip Üye Hasan KARA
Üye Ali ESEN
Üye Şeref KARA

20)KURUCU ÜYELER:Hüseyin AKTAŞ Barış ESEN Hasan KARA Ali ESEN

Şeref KARA Müzeyyen AKTAŞ Metin DEMİRTAŞ
Cevapla
Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi